انتخاب آقای وحید شهسواری به عنوان عضو هیئت مدیره دوره ششم سازمان نظام صنفی رایانه ای

انتخاب آقای وحید شهسواری به عنوان عضو هیئت مدیره دوره ششم سازمان نظام صنفی رایانه ای

انتخاب هیئت مدیره

هیئت مدیره دوره ششم سازمان نظان صنفی رایانه ای

انتخاب آقای وحید شهسواری مدیر عامل شرکت دانش بنیان پیشگام رایان داده پژوه به عنوان عضو هیئت مدیره دوره ششم سازمان نظان صنفی رایانه ای استان اصفهان