مجمع عمومی انجمن شرکت های دانش بنیان 1400

مجمع عمومی انجمن شرکت های دانش بنیان 1400

مجمع عمومی

مجمع عمومی بصورت فوق العاده 1400 انجمن شرکت های دانش بنیان استان اصفهان در روز پنج شنبه مورخ 1400/08/13 در اتاق بازرگانی، صنایع و معادن استان اصفهان برگزار گردید

مجمع عمومی بصورت فوق العاده 1400 انجمن شرکت های دانش بنیان استان اصفهان در روز پنج شنبه مورخ 1400/08/13 در اتاق بازرگانی، صنایع و معادن استان اصفهان برگزار گردید که در طی این جلسه ضمن ارائه گزارش هیئت مدیره انجمن و تصویب صورت های مالی و سند استراتژیک انجمن، انتخابات هیئت مدیره و بازرس نیز انجام شد که افراد بشرح ذیل برای مدت ۲ سال بعنوان هیئت مدیره و بازرس انتخاب شدند.
اعضا اصلی هیئت مدیره
۱. آقای فرید نجاتبخش با ۲۰ رای
۲. آقای مازیار مومنی با ۱۶ رای
۳.آقای سیدیاسرمعین الدینی با۱۶رای
۴.آقای علی روانستان با ۱۵ رای
۵.آقای وحید شهسواری با ۱۵ رای
۶.آقای حمیدرضا عزیزیان با ۱۴ رای
۷.آقای محسن کریمیان با ۱۴ رای
اعضای علی البدل
آقای سعید روغنی با ۱۲ رای
آقای سید عرفان سجادیه با ۱۰ رای
بازرس اصلی آقای دکتر علی آبادی فراهانی
بازرس علی البدل آقای امید رفیعی.