دومین نمایشگاه و کنفرانس بین المللی شهر هوشمند

دومین نمایشگاه و کنفرانس بین المللی شهر هوشمند

11

.حضور شرکت پیشگام رایان در دومین نمایشگاه و کنفرانس بین المللی شهر هوشمند 5-7 بهمن ماه

حضور شرکت پیشگام رایان در دومین نمایشگاه و کنفرانس بین المللی شهر هوشمند

محل برگذاری:تهران-مصلای امام خمینی(ره)

زمان:5 الی 7 بهمن ماه 1399